Cung cấp các dòng bơm thoát đẩy cao-xa dùng cho các căn hộ có cos nền thấp hơn cos thoát nước tòa nhà